Νέα

Νέα

Έναρξη του έργου και έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου YOULead

Το YOUlead με μια ματιά Οι νέοι αντιμετωπίζουν μια επίμονη αποσιώπηση της φωνής τους που οδηγεί σε μείωση του ενδιαφέροντος για ενεργό συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Ως η γενιά που θα επωμιστεί τις συνέπειες των σημερινών διατομεακών και σύνθετων ζητημάτων (κλιματική αλλαγή, δημογραφική αλλαγή, ρατσισμός, διακρίσεις), οι νέοι χρειάζονται μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών και ένα χώρο πολιτών στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και να αξιοποιούν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Συν τοις άλλοις, η κρίση COVID-19 ενίσχυσε την τάση υποεκπροσώπησης των νέων στη λήψη αποφάσεων και μείωσε περαιτέρω τον αριθμό των ευκαιριών συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε επίσης την κρίση ανεργίας που ήδη αντιμετώπιζαν οι νέοι και επιτάχυνε επίσης τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και της οικονομίας με έμφαση στην ψηφιοποίηση – ένα άλλο φαινόμενο που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους νέους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους, αφού είναι αυτοί που θα το ζήσουν. Ως εκ τούτου, το YOUlead έχει ως στόχο να παρέχει στους νέους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που μας επηρεάζουν όλους και θέτουν κάποιους σε μειονεκτική θέση. Μέσω της αποκτηθείσας κατάρτισης, οι νέοι θα αναπτύξουν την ικανότητα να γίνουν φορείς αλλαγής. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του YOUlead επιβάλλουν δεξιότητες και ικανότητες που βοηθούν τους νέους να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για το κολέγιο ή την εργασία πλήρους απασχόλησης. Έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου Το YOUlead επιδιώκει να επιτύχει δύο κύριους στόχους που είναι αλληλένδετοι και αλληλοσυμπληρώνονται: Παροχή στους νέους, ιδίως στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ευκαιριών μάθησης και πόρων για να αποκτήσουν ενεργό παρουσία στη δημόσια σφαίρα, να εννοιολογήσουν, να δομήσουν και να προωθήσουν τις αντιλήψεις, τις απόψεις και τις προτάσεις τους στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Υποστήριξη των οργανώσεων και του προσωπικού που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, ώστε να είναι σε θέση να ενδυναμώνουν, να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους νέους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες και να προωθούν τη συμμετοχή τους στα κοινά. Έτσι, η κοινοπραξία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του δικτυακού τόπου YOUlead. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να μάθετε περισσότερα για το έργο και τα αποτελέσματά του.   👉 Press Release

Περισσότερα »
Νέα

Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης στο Παλέρμο της Ιταλίας με οικοδεσπότη το CESIE

Η σύμπραξη του έργου παρείχε μια δραστηριότητα LTTA μέσω μιας σειράς πρακτικών εργαστηρίων, όπου διεξήχθησαν ομαδικές συζητήσεις, πρακτικές εργασίες και δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε συμμετέχων από την ομάδα-στόχο των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών νέων αποχωρεί από το LTTA με την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία που χρειάζεται για να υποστηρίξει την παράδοση των νέων πόρων και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει τη δημόσια δέσμευση των νέων. Το έργο YOULead πραγματοποίησε τη Δραστηριότητα Εκπαίδευσης Μάθησης Διδασκαλίας (LTTA) μεταξύ 28 και 30 Μαρτίου 2023 στο Παλέρμο της Ιταλίας, με οικοδεσπότη το Cesie. Επιπλέον, η συμμετοχή στην εκδήλωση LTTE θα έχει αντίκτυπο στους νέους και το προσωπικό νεολαίας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, δεδομένου ότι το δίκτυο των συμμετεχόντων θα διευρυνθεί και οι πρακτικές και οι ιδέες θα ανταλλαγούν σε εθνικό και διακρατικό/ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω του έργου αυτού διευκολύνθηκαν νέες συνεργασίες και δίκτυα μεταξύ των ομάδων-στόχων, ενισχύοντας τον αντίκτυπο και τη διαδικασία ανάπτυξης του τομέα αυτού. Δείτε τις εικόνες παρακάτω!   👉 Press Release

Περισσότερα »