Εταίροι

Rightchallenge

Η Rightchallenge Association είναι μια πορτογαλική ΜΚΟ που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης ως μέσου κοινωνικής ένταξης. Αποσκοπεί στην προετοιμασία όλων των ανθρώπων ώστε να παρεμβαίνουν και να συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας, όπως η οικογένεια, η εργασία, η κοινότητα και ο ελεύθερος χρόνος μέσω ίσων ευκαιριών και αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην προώθηση της ενεργού, δημοκρατικής και υπεύθυνης συμμετοχής των Πορτογάλων πολιτών στα κοινά.

 

Οι δραστηριότητες της Right Challenge στοχεύουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ποιοτική μη τυπική εκπαίδευση, προωθώντας παράλληλα την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς μέσω της παροχής ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και συνεργασίας με υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε αυτούς τους τομείς.

 

Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

 • Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και ενδυνάμωση ικανοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της κοινοτικής παρέμβασης, της εργασίας και της απασχόλησης.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε διάφορους τομείς, τόσο για Δια Ζώσης όσο και για Διαδικτυακά Περιβάλλοντα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση επαγγελματικών και κοινωνικο-επαγγελματικών προγραμμάτων για πολίτες με χαμηλή ειδίκευση, άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο και περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Ιστότοπος: https://rightchallenge.org

die Berater

Το die Berater® επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Ιδρύθηκε το 1998 από τον Martin Röhsner και σήμερα απασχολεί περίπου 350 εργαζόμενους/ες σε περισσότερες από 33 τοποθεσίες στην Αυστρία. Η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση συνιστά τον πυρήνα του ευρύτερου χαρτοφυλακίου μας. Σχεδιάζοντας, οργανώνοντας και υλοποιώντας προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού για περίπου 20.000 συμμετέχοντες/ουσες ετησίως, το die Berater®  συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αυστρίας και τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

 • Εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματική κατάρτιση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική
 • Επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας
 • Νέα Mέσα Ενημέρωσης
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
 • Bridges to Europe (Γέφυρες προς την Ευρώπη): Έργα της ΕΕ και συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα της ΕΕ

 

 

Το τμήμα “Bridges to Europe” της ΕΕ έχει υλοποιήσει με επιτυχία διάφορα ευρωπαϊκά έργα τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος και πλέον συμμετέχει σε πολυάριθμα έργα ποικίλης θεματολογίας που απευθύνονται σε διάφορες ομάδες-στόχους. Τέλος, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα της ΕΕ.

Ιστότοπος: www.dieberater.com

www.bridgestoeurope.com

KMOP

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με πάνω από 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι κύριοι τομείς στους οποίους εξειδικεύεται το ΚΜΟΠ είναι η δημοκρατία και η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, η κοινωνική πρόνοια και η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων που βασίζονται στην κοινότητα, το KMOΠ συμμετέχει ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή προγράμματα που ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους χαμηλής ειδίκευσης και τους μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων (trafficking), τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονότητες.

Ιστότοπος: www.kmop.gr

CESIE

Το CESIE – Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών – είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001. Πηγή έμπνευσης για την ίδρυσή του ήταν το έργο και η θεωρία του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των κοινωνιών των πολιτών και των θεσμικών οργάνων μέσω της υλοποίησης έργων σε διάφορα θεματικά πεδία, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου, εκτιμώντας πάντοτε την αξία της ποικιλομορφίας όσον αφορά την ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι η προώθηση της ανάπτυξης μέσω καινοτόμων και συμμετοχικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Το CESIE, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς, υλοποιεί επί του παρόντος περισσότερα από 120 έργα σε περισσότερες από 80 χώρες.

Η οργάνωση, όντας Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών, είναι αφιερωμένη στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, προκειμένου να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες καινοτομίας που προσανατολίζονται στο μέλλον στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα πιστεύοντας στη διατομεακή συνεργασία οργανισμών που συνεργάζονται σε ετερογενή πεδία και κλάδους.

Ιστότοπος: www.cesie.org

The Rural Hub

Η ιρλανδική οργάνωση The Rural Hub ιδρύθηκε το 2012 και παρέχει ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη στήριξη και την ενίσχυση μελών μειονεκτουσών κοινοτήτων. Παράλληλα, ειδικεύεται στην εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), την παραγωγή μέσων ενημέρωσης, την ανάπτυξη, την έρευνα και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Στόχος της είναι να ενισχύσει τη συμμετοχή της κοινότητας και την κοινωνική ένταξη εστιάζοντας στις αυξανόμενες απομονωμένες κοινότητες. Η Rural Hub, συμμετέχοντας στην υλοποίηση εθνικών και χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, έχει βοηθήσει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους/ες και άτομα εκτός εκπαίδευσης στο να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και την τυπική εκπαίδευση. Συνεργάζεται με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και δοκιμάζοντας ψηφιακούς πόρους προκειμένου να συμβάλει στην καλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Cavan. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο φορέων που υποστηρίζουν το έργο της με βάση τη θεματολογία. Στις εγκαταστάσεις της Rural Hub στην κοινότητα, παρέχονται προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης για νέους/ες και ενήλικες στο πλαίσιο συναντήσεων, όπως τα “Social Mornings” και τα “Educational Afternoons”, αλλά και προγραμμάτων, όπως το “Youth into digital media”, που λειτουργούν στη Ζώνη Ψηφιακών Μέσων (Digital Media Zone) στην περιοχή Virginia της κομητείας Cavan. Η Rural Hub πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων με σκοπό να στηρίξει την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων, ώστε να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ιστότοπος: www.theruralhub.ie

CARDET

To CARDET είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εξειδίκευση στην εκπαίδευση, την ένταξη, την επιστήμη, την επαγγελματική ανάπτυξη και τις ψηφιακές δεξιότητες. Ως το μεγαλύτερο ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό κέντρο με έδρα την Κύπρο, είναι ανεξάρτητος συνεργάτης πανεπιστημίων και φορέων ανά τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο του Yale, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το International Council of Educational Media. Έχει υλοποιήσει περισσότερα από 400 έργα σχετικά με την επιστημονική εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, την ένταξη, τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές δεξιότητες, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με παγκόσμια πείρα δεκαετιών στην έρευνα και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Μέλη της ομάδας, του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλευτικού συμβουλίου, έχουν υπηρετήσει σε θέσεις υψηλού κύρους για οργανισμούς όπως η UNESCO, η Κοινοπολιτεία της Μάθησης (COL), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Google και η Αμερικανική Ένωση Εκπαιδευτικής Έρευνας (AERA).

Website: www.cardet.org