Πρόγραμμα
Mαθημάτων

Δημοκρατικές στάσεις και αξίες

Δικαιώματα και Ευθύνες των Πολιτών

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον

Γραμματισμός στα ΜΜΕ